About

Header Ads

คลิป |วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดกระบี่และชุมชนปกาสัย จัดกิจกรรม “เก็บด้วยรัก ตักด้วยใจจิตอาสา "

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดกระบี่และชุมชนปกาสัย จัดกิจกรรม “เก็บด้วยรัก  ตักด้วยใจจิตอาสา “  เก็บขยะในคลองปกาสัย ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร
  วันนี้  5 มีนาคม 2563 นาย ศิวกรณ์   เอ่งฉ้วน   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการ“เก็บด้วยรัก  ตักด้วยใจจิตอาสา “  เก็บขยะในคลองปกาสัย ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ณ. บริเวณหมู่ที่ 2  ต.ปกาสัย  อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  โดยมีนายสุคนธ์    หนูช่วย  นายสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดกระบี่กล่าวรายงาน
  นาย ศิวกรณ์   เอ่งฉ้วน   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ในปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะช่างเท่านั้น  เนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกว่า 6 ล้านคน ทางวิทยาลัยเทคนิคกระบี่จึงได้เปิดการเรียนการสอนแผนกวิชาการท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในเรื่องของจิตอาสา เป็นการพัฒนาทางด้านสกิล หรือทักษะของแผนกวิชาการท่องเที่ยว ในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตรสำนึกให้กับชุมชน ในการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการปลูกฝัง และตระหนักในเรื่องของการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการต่อยอดส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวชุมชน  โดยการพายเรือคะยักเก็บขยะมีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรไปตามลำคลองจนออกสู่ทะเล ขยะที่เก็บในครั้งนี้จะเป็นขยะที่ย่อยสลายยากและเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม เช่น ขวด พลาสติก ต่างๆ
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น