มช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ติดตามการดำเนินงานด้านศักยภาพพื้นที่และแผนการใช้ที่ดิน ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ

รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นราธิวาส
ติดตามการดำเนินงานด้านศักยภาพพื้นที่และแผนการใช้ที่ดิน ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ

          (2 มี.ค. 63) ที่ศูนย์เรียนรู้หมอดินอาสาและวิสาหกิจบ้านตะปัง ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอตากใบ รักษาราชการแทนนายอำเภอตากใบ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ
          โอกาสนี้ นายสุวิทย์ เพชรเกลี้ยง หมอดินอาสาประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายศักยภาพพื้นที่และแผนการใช้ที่ดินตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของจังหวัดนราธิวาส โดยพื้นที่ของตำบลศาลาใหม่ มีจำนวน 8 หมู่บ้าน สภาพพื้นที่การเกษตรแบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนที่สามารถทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ได้ อีกโซนเป็นพื้นที่ติดชายทะเล ทำให้มีสภาพดินเค็ม ดินทราย เป็นป่าพรุ มีการจัดการดินโดยจัดทำแผนการใช้ดินตามสภาพพื้นที่ และบูรณาการการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้เกิดศักยภาพทางการเกษตร
           จากนั้น อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินรายงานการดำเนินงานขยายผลโครงการพระราชดำริ อำเภอตากใบ รวมทั้งนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำเสนอทิศทางการทำงานของตากใบ Model ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนโดยคณะทำงานเพื่อให้มีดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
  นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ตำบลศาลาใหม่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ร่วมพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อบูรณาการการทำงานแบบเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอตากใบ
           สำหรับอำเภอตากใบมีความพร้อมในด้านสภาพพื้นที่ รวมทั้งมีองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกษตรกรได้เรียนรู้ เพื่อขยายผลไปยังเกษตรกรอำเภอตากใบ ซึ่งมีศักยภาพแต่ยังมีการปัญหาด้านการจัดการดินและน้ำบางส่วน นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาสินค้าเกษตรด้านการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกต่อไป
           ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอตากใบที่นำมาจัดแสดง โดยมีสินค้าต่างๆ อาทิ เครื่องจักสาน ข้าวหอมกระดังงา ผ้าทอ และพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอตากใบ             

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น