About

Header Ads

คลิป |ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก  ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด - 19

เมื่อวันที่ 24  มีนาคม 2563 ณ บริเวณสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจต้านโควิด-19 โดยมี พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันล้างทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด – 19"
พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19ในประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์เร่งด่วน ที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้องร่วมมือกัน ในการป้องกัน ยับยั้งการเผยแพร่ของเชื้อโรคไม่ให้มีผล กระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้ให้ความสำคัญในการลดการแพร่เชื้อ และการแพร่ระบาดของโรค โดยได้มีมาตรการสำคัญในการดำเนินงานทั้งระดับบุคคล สังคม การควบคุมพื้นที่ การรองรับผู้ป่วย การเฝ้าระวัง ดูแลกลุ่มเสี่ยง การเตรียมความพร้อมของเวชภัณฑ์ บุคลากรทางแพทย์  สำหรับกิจกรรมทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโก- ลก ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้  เป็นหนึ่งมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยจะดำเนินการทำความสะอาดชานชาลาสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ประชาชน ใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในนามของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ขอขอบคุณ และขอให้กำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทานทุกคน ที่ได้เสียสละร่วมกัน โดยไม่เหน็ดเหนื่อย เพื่อให้จังหวัดนราธิวาสลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น