About

Header Ads

อบต.ไสไทย จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด


องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
วันที่ 19 มีนาคม 2563ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการคลองจิหลาด หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มีนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงาน มีนายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายระวิ ชายกุล ส.อบต.หมู่ที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย และคณะบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การดำเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย หลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา และการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในทุกระดับให้บริหารจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาตามมาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จำนวน 30 คน ใช้ระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 ซึ่งโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินตนเองของสถานศึกษาจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพจากการประเมินของหน่วยงานภายนอกต่อไป

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น