About

Header Ads

คลิป |สตูล เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

สตูล เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลควนโดน และองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
            16 มี.ค. 63 นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลควนโดน และประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ประธานสภาเทศบาลตำบลควนโดน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนโดน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน หัวหน้าส่วนราชการและชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าร่วมโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลควนโดน จังหวัดสตูล 
         นายมำสอด  มะสกา นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน กล่าวรายงานว่า ตามที่จังหวัดสตูล แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลควนโดนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลควนโดนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ อันส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย
          ในการนี้ เทศบาลตำบลควนโดน จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน จัดฝึกอบรมให้กับจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 107 คน ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 การอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น