About

Header Ads

ปิดจุดผ่อนปรนถาวร การค้าชั่วคราว ชายแดนไทย-เมียนมา-สปป.ลาว ป้องกันติดเชื้อไวรัสโควิค -19

เชียงราย ปิดจุดผ่อนปรน – ถาวร - การค้า- ชั่วคราว ชายแดนไทย-เมียนมา-สปป.ลาว ป้องกันติดเชื้อไวรัสโควิค -19
////////////////////////////////////////
    20 มี.ค.63 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย) ได้ออกคำสั่งมาตรการเร่งด่วน ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิค -19 ) ที่ได้ระบาดในประเทศ และระบาดไปทั่วโลก ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น  ตามที่ได้รับหนังสือสั่งการเร่งด่วนที่สุดจากกระทรวงมหาดไทย  ดังนั้นเพื่อการป้องกันและควบคุมจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิค -19 ) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563  เห็นชอบให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้พิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรน – ถาวร - การค้า- ชั่วคราว – ธรรมชาติ – และจุดผ่อนปรนพิเศษต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย และเส้นทางทุกประเภทให้ปิดเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดไวรัสจะคลี่คลายลงกลับสู่สภาวะปกติ  โดยเฉพาะอำเภอที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน พม่า – ลาว ตามช่องทางเข้าและออกตามช่องทางต่างๆ ที่มีจุดเสี่ยง 1.อำเภอเชียงแสน 2.อำเภอแม่สาย 3.อำเภอเชียงของ 4. อำเภอเวียงแก่น 5.อำเภอแม่ฟ้าหลวง 6.อำเภอเทิง โดยในจังหวัดเชียงราย จะยังเปิดช่องทางเข้า-ออกได้  2 แห่ง  1.ทางด้าน ด่านไทย – เมียนมา สะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ด้านอำเภอแม่สาย  2. ทางด้าน ด่านไทย-ลาว สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ด้านอำเภอเชียงของ เท่านั้น 
และมีคำสั่งให้ปิดสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการในจังหวัดเชียงรายทุกแห่ง เป็นการชั่วคราว  เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม จนถึงในวันที่ 3 เมษายน 2563  และให้ปิดสถานบริการเพื่อสุขภาพ และสถานที่มีผู้คนร่วมตัวกัน – กิจการนวด – กิจการสปา – กิจการเสริมความงาม – โรงหนัง – โรงมหรสพ – ร้านเกมส์ – ร้านคาราโอเกะ – สนามพนันไก่ชน – สนามมวย – ฟิตเนส – ตลาดถนนคนเดินในจังหวัดเชียงราย - และให้งดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่เกิน 100 คน ขึ้นไป หรือหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร  - ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเป็นการชั่วคราว
ทั้งนี้ ผู้ใดหรือสถานประกอบการตามที่ได้กล่าวมานี้ ผ่าผืน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ตามตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลงคำสั่งในวันที่ 20 มีนาคม 2563 และให้บังคับใช้กฏหมายตั้งแต่ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  /////////////  รายงาน  ///////////////////
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น