About

Header Ads

อบต.ไสไทย เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1


9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 มีนายภูสิต น่าเยี่ยม รองประธานสภา เป็นประธานการประชุม
โดยมีนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายสุชาติ หมีนุ้ย เลขานุการสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดอบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด โดยมีหน่วยงานภายนอก อาทิ นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรชนะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนกระบี่ นางอำไพ ล่องลอย นักวิชาการประมง ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก มีเรื่องพิจารณา หลายเรื่องด้วยกัน อาทิ การขอความเห็นชอบการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เรื่องการรับมอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย เรื่องการใช้พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ.2484 เรื่องการจัดที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และเรื่องการรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลไสไทย

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น