About

Header Ads

อบจ.สตูล จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันฑ์

 อบจ.สตูล จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
         
 คณะศึกษาดูงาน ตามโครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันฑ์ ในหลักสูตร หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 30 ม.ค -1 ก.พ 2563 ซึ่งคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้นำ สตรี อสม. ผู้นำชุมชน  7 อำเภอในจังหวัดสตูล  12 บัส  จำนวนกว่า 500 คน  ภายใต้การนำของ นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล คณะผู้บริหาร ส.อบจ.และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
           ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานฯ ได้เดินทางจากจังหวัดสตูล สู่จังหวัดกระบี่ เพื่อรับฟังการบรรยาย ในเรื่อง การส่งเสริมอาชีพและการจัดงานเกษตรแฟร์  OTOP จังหวัดกระบี่ โดยมีนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายก อบจ.กระบี่ นายวิชัย ลิ้มวัฒนากูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการบรรยาย  หลังจากนั้น คณะศึกษาดูงานฯ ออกเดินทางสู่ ไร่ปรีดา บ้านถ้ำเสือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  ในการเยี่ยมชมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้ให้ความรู้ จำนวน 4 ฐาน การเรียนรู้ และเดินทางต่อสู่ จังหวัดพังงา ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาสินค้า OTOP ของ อบจ.พังงา  โดยนายบำรุง  ปิยนามวานิช นายก อบจ.พังงา นำคณะร่วมให้การข้อมูลและการต้อนรับ
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น