คลิป | ติดตามการจัดการประมงอย่างยั่งยืนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ติดตามการจัดการประมงอย่างยั่งยืนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

  (4 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส   นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7  เป็นประธานการประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เรื่อง การจัดการประมงอย่างยั่งยืน โดยมีประมงจังหวัดนราธิวาส แรงงานจังหวัดนราธิวาส  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือประมง (Port IN Port Out Control Center : PIPO)  รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด เข้าร่วมการประชุม
          
ทั้งนี้มีการตรวจติดตามสถานการณ์และสภาพปัญหาด้านแรงงานประมงของจังหวัดนราธิวาส อาทิ การกระทำผิดด้านแรงงานประมง การขาดแคลนแรงงาน และการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ซึ่งผลการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาแรงงานในพื้นที่ มีการตรวจสภาพการทำงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือประมง (Port IN Port Out Control Center : PIPO)   โดยดำเนินการตรวจเรือประมง รวมจำนวนเรือที่ผ่านการตรวจเรือหน้าท่า จำนวน 14 ลำ  92 ครั้ง ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 ซึ่งไม่พบการกระทำผิด สภาพการจ้างเรือประมงทะเลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ขณะที่สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานประมง นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และแรงงานประมงทะเลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  โดยมากเป็นคนในพื้นที่ทำให้การเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากเรือกลับสู่เกือบทุกวันแรงงานประมงจะทำการพักผ่อนที่บ้าน
 โดยในครั้งนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านประมงชุมชนบ้านปูลาวาจิ  ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส พร้อมได้รับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งพบว่าหลังจากที่มีการวางซั้ง(บ้านปลาพื้นบ้าน ) พบว่ามีปลาหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงสัตว์น้ำทะเลต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ชาวประมงในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก
  หลังจากนั้นได้ปล่อยพันธุ์ปูม้า ลงสู่แม่น้ำบางนรา เพื่อเพิ่มและเป็นการอนุรักษษ์ทรัพยากรทางทะเล และในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

ข่าว /ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น