นราธิวาส จัดโครงการจัดเก็บข้อมูลข่าวปลอมในอิสลาม

นราธิวาส จัดโครงการจัดเก็บข้อมูลข่าวปลอมในอิสลาม


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ ต่าง ๆ เนื่องมาจากว่าในแต่ละวันมีเหตุการณ์ต่ง ๆ เกิดขึ้นมากมายจึงเป็นผลให้แต่ละบุคคลจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามหรืออ่านข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook Instagram Line ฯลฯ เนื่องจาก
มีความรวดเร็วในการกระจายข่าวอันจะทำให้บุคคลต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคสามารถรับทราบความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
ปัจุบันปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นจาการพึ่งสื่อสังคมออนไลน์ในการบริโภคซ้อมูลข่าวสารมากจนเกินไป เชื่อข่าวสารรวมถึงข่าวลือข่าวปลอมต่างๆ สื่อโซเซียลมีเดียนั้นถูกนำมาเผยแพร่โดยไม่คำนึงถึงข้อมูลนั้นมีความถูกตัอง

ทั้งนี้ ผู้รับข่วสารไม่มีการคัดกรองข้อมูลและไม่มีหน่วยงานคัดกรองข้อมูลขัอเท็จจริงให้กับประชาชนผลระทบที่มองไม่เห็นจากอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียในประเทศไทยมีข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอิสสามอยู่บนเฟซบุ๊กและโซเซียลมีเดียมากมายมีองค์กรณ์ในการให้ความกระจ่างในการแก้ข่าวปลอมที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ผู้บริโภคข่าวมีความสับสน
ซึ่งอาจก่อให้เกิตความเข้าใจผิดถึงแนวคิด ปรัชญา หลักการของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตร่วมกันในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะในยุคที่มักพบข่าวปลอมแพร่ระบาดบนโลกสื่อสังคมออนไลน์พบว่า มีคนไทยถึง 40% เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทาง โซเซียลมีเดีย ซึ่งเบ็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยจาก
ประเทศ อื่นถึง 35% เหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัตั้งศูนย์ติดตามข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอิสลามเพื่อผลกระทบการดำเนินชีวิตของมุสลิมในประเทศไทย Islamic Fake News Monitoring Center เพื่อศึกษาสภาพการรับข่วสารของประชาชนมุสลิมและต่างศาสนิก ศึกษาผลกระทบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับอิสลาม
บนโลกออนไลน์ จึงได้พัฒนาระบบและกลไกการรวบรวมข่าวปลอมและชี้แจ้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับอิสลามบนโลกออนไลน์ก่อนที่จะเผยแพร่ และสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้และตระหนักในปัญหาและการรับมือกับข่าว
ปลอมที่เกี่ยวข้องกับอิสลามในประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆสื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับอิสลามในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในการดำเนินชีวิตต่อไป

นอกจากนี้ มีบรรยายในหัวข้อ "มหันต์ภัยร้ายข่าวปลอมในอิสลาม"โดยอาจารย์อับดุลอาชีช เจ๊ะมามะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศและมี
กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การขจัดข่าวปลอม อีกด้วย

ข่าว / ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น