About

Header Ads

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจับมือหน่วยงานราชการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจับมือหน่วยงานราชการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สำนักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ระหว่าง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ และองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โดย นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นางลัดดาวัลย์  จันทิตย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส นายไซเดน  อาแวเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ  และนายยามาลูดิง  สารียอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง  ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง ได้ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมทักษะอาชีพ ให้แก่กลุ่มผู้สนใจ โดยมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นสักขีพยาน     
 
  นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดเผยว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มี หน่วยงานที่ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน  คือวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ และองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านพื้นที่ ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ รวมทั้งบุคลากร ซึ่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสจะสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้ทาง  ด้านเกษตร และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสจะสนับสนุนด้านวิทยากรในเรื่องการส่งเสริมความผลิตภัณฑ์จากสู่สินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลแว้งและองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จะสนับสนุนด้านสถานที่ และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะสนับสนุนด้านวิชาการและวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ในการอบรมตามโครงการฯ 
  นายสาคร  ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าว กิจกรรมที่ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะจัดขึ้นมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลตันหยงลิมอและตำบลแว้ง โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกต้นโกโก้
2. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกไม้ไผ่
3. กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
4. กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุจากท้องถิ่นโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงชันโรง
6. กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบลวดลายผ้าบาติก 3 มิติ
7. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน อำเภอแว้ง
8. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าชาเจ๊ะเหม
   การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเพื่อเป็นการให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข อย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ และมีเศรษฐกิจชุมชนที่ดีในชุมชน 

ข่าว /ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น