About

Header Ads

สตูลเปิดโครงการเปิดบ้านพอเพียง

สตูล นายประสิทธิ์  แบ้สกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เปิดโครงการเปิดบ้านพอเพียง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านหัวทาง "ชวน ชม ชิม ช๊อป เปิดบ้านพอเพียง"
   วันนี้ 19 ก.พ.63 เมื่อเวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์  แบ้สกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสตูล  นายพรชัย กู้สกุล รองนายกฯ, นายยูโสบ ด่อล๊ะ รองนายกฯ และ นายธนวัฒน์ หอพิสุทธิสาร รองนายกฯ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรยนในสังกัดเทศบาล  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านพอเพียง โรงเรียนเทศบาล3 บ้านหัวทาง "ชวน ชม ชิม ช๊อป เปิดบ้านพอเพียง" ณ ลานปลูกปัญญา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
    การจัดโครงการเปิดบ้านพอเพียงตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ทางโรงเรียนได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  เพื่อให้นักเรียนนำทักษะที่ได้จากการเรียนรู้  สามารถนำมาใช้ในการปฎิบัติงาน  มีความตระหนักในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน  และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  ทักษะ  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าสามารถสร้างรายได้  มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการผลผลิตที่ได้จากฐานการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนและชุมชน  ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนอีกด้วย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น