About

Header Ads

อบต.ไสไทย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมชุมชนตำบลไสไทย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนตำบลไสไทย
วันทึ่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมเดอะพายแอปเปิล โฮเตล อำเถอเมืองกระบี่ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2563 โดยมีนายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายภูสิต น่าเยี่ยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ปลัด อบต. รองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลไสไทย เข้าร่วม โดยมีคณะวิทยากร จากสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกระบี่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า เนื่องจากกฎหมายนั้น มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก แต่ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมชุมชนตำบลไสไทย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนตำบลไสไทยขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเบื้องต้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฎิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ และให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นต่อไป

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น