About

Header Ads

คลิป |มอบพันธุ์มะพร้าวเพิ่มเติมให้เกษตรกร 7,000 หน่อ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มอบพันธุ์มะพร้าวเพิ่มเติมให้เกษตรกร 7,000 หน่อ ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวในโอกาสพบปะผู้แทนเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (กะทิชาวเกาะ) และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส เป็นการมอบพันธุ์มะพร้าวเพิ่มเติมให้เกษตรกร 7,000 หน่อ จากที่มอบให้ 2,500 หน่อแล้ว รวมพันธุ์มะพร้าวที่มอบให้ทั้งหมด 9,000 หน่อ โอกาสนี้ มีรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดโครงการฯ นี้ ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้ปลูกเสริมในที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือปลูกเป็นพืชทดแทน สร้างรายได้ มองว่าอาชีพปลูกมะพร้าวจะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปได้ เพราะในพื้นที่ก็มีการปลูกมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรมีปัญหาในการทำการเกษตรหรือต้องการคำแนะนำต่าง ๆ สามารถสอบถามได้ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
         ผู้แทนศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ในนามกรมวิชาการเกษตร ได้อธิบายถึงพันธุ์มะพร้าวที่นำมามอบ ว่า เป็นพันธุ์ไทยพื้นเมือง ในเชิงของพื้นที่สภาพภูมิอากาศมีฝนตกชุก ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่ามะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงมีความเหมาะสม ถึงจะให้ผลิตน้อยกว่าพันธุ์ลูกผสม แต่ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา เพราะเป็นมะพร้าวที่ปลูกมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ เป็นพันธุ์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี การปลูกถ้าต้องการให้ได้ผลผลิตสูง ต้องดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย ตามขั้นตอนและหลักวิชาการ ซึ่งจะทำให้ได้รายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

          นายพิเชษฐ์ คำจุมพล อายุ 53 ปี ผู้แทนเกษตรกรจากนิคมสร้างตนเองสุคิริน กล่าวว่า ตนเองรับราชการและทำสวนยางพาราเป็นอาชีพเสริม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ มองว่าจะเปิดช่องทางการเพิ่มรายได้ ตั้งใจส่งเสริมให้สมาชิกในนิคมฯ ได้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าด้วย

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น