About

Header Ads

กระบี่ จัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณฯ

จังหวัดกระบี่ จัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ
                 
 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"
          วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 63) เวลา 10.30 น. นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” วางพานพุ่มสักการะ กล่าวสดุดี "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีนายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มี ธ.ก.ส. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ และเครือข่าย ร่วมวางพานพุ่ม เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" เนื่องใน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2563 ครบรอบ 104 ปี กว่า 400 คน ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ โดยแบ่งเป็น สหกรณ์ต้นแบบในการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด, สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รวม 15 แห่ง และมอบเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท สำหรับสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ที่มีผลงานยอดเยี่ยม รวม 6 รางวัล
          พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 โดยทรงดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์เป็นพระองค์แรกของประเทศไทย และทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วราชอาณาจักร ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการต่อระบบสหกรณ์ไทย ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกพ้นจากภาวะหนี้สิน มีทุนในการประกอบอาชีพ จึงทรงได้รับการยกย่องจากขบวนการสหกรณ์ไทยว่าทรงเป็น "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"
          การพัฒนาระบบสหกรณ์ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนา ขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกรณ์อย่างมีคุณภาพ เที่ยงตรง โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ พัฒนาสหกรณ์จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน จนนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น