About

Header Ads

คลิป |ครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จัดยิ่งใหญ่วันที่ 11-14ก.พ. 63 โชว์ผลงานนิทรรศการทางวิชาการ

นราธิวาส เปิดงานครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จัดยิ่งใหญ่วันที่ 11-14ก.พ. 63 โชว์ผลงานนิทรรศการทางวิชาการ
     

  (11ก.พ. 63) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้

          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า การหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 แห่ง ที่มีอยู่เดิมของจังหวัดนราธิวาส ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางด้านศึกษาอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเพณีในท้องถิ่นและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าว่า ในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การแข่งขันทางวิชาการ โชว์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น จากหน่วยงานคณะ วิทยาลัย และสถาบัน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดงาน PNU Fair ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ สินค้าอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการแสดงให้ความบันเทิงทุกค่ำคืน รวมถึงการออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 ให้มีการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสถาบันทางวิชาการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษา ลำดับที่ 77 ของประเทศไทย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          โอกาสนี้ มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแต่ละประเภท อาทิ ประเภทบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  อีกด้วย

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น