About

Header Ads

คลิป |เริ่มแล้ว กิจกรรมกอดป่ากอดทะเล ครั้งที่ 1 จังหวัดกระบี่

เริ่มแล้ว กิจกรรมกอดป่ากอดทะเล ครั้งที่ 1 จังหวัดกระบี่ ทุกภาคส่วน ร่วมเดินหน้า Agenda ขับเคลื่อน Krabi goes green อย่างยั่งยืน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ โครงการกอดป่ากอดทะเล ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกระบี่ โดยมี นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คุณลลิดา พันธุ์วิชาติกุล ประธานที่ปรึกษามูลนิธิกระบี่ยั่งยืน และ กรรมการผู้จัดการโรงแรมในเครือมากระบี่ นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประ นางสาวนันทนา ขาวปลื้ม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แบรนด์ ซันโทรรี่ (ประเทศไทย ) จำกัด นำโดย เอล็กซานเดอร์ เรนเดลล์ ประธานกรรมการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา ดาราและนักแสดง ผู้ก่อตั้งสถาบัน EEC THAILAND และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ อย่างสนุกสนาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่มีวิสัยทัศน์ ของจังหวัด เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนสังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง จังหวัดกระบี่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาปี 6.9 แสนล้านคน ทำรายได้เป็นอันดับ 4 ของประเทศ และจากภาวะวิกฤติโคโรนากระทบอยู่บ้าง แต่ไม่มาก เนื่องจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวเลือกมาเที่ยวชมความสวยงามและต้นทุนทางธรรมชาติ ทางด้านยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม AGENDA สำคัญของจังหวัดกระบี่ โครงการกอดป่ากอดทะเล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมกระบี่โกส์กรีน กระบี่เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมาเที่ยวชม และควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ของบรรพบรุษ ถือเป็นมรดกของโลก อย่างยั่งยืนต่อไป ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ของเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
ภายในงานมีกิจกรรมการการปฐมนิเทศและสันทนาการ กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ความสำคัญของทรัพยากรในพื้นที่ กิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจ กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคเช้า และภาคบ่าย นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา พื้นที่กระบี่ จำนวน 1,000 คน ภาคบ่าย ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม จิตอาสา และประชาชนทั่วไป กว่า 600 คน เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปูลกจิตสำนึกให้รักษ์ธรรมชาติที่มีอยู่ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างแรงแรงงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกของโลกในระยะยาว นอกจากนี้ เพื่อร่วมกันระดมทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ส่งแวดล้อมศึกษา ในเชิงลึก มี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จิตสำนึก มีความรัก หวงแหน ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่คู่พื้นที่อย่างยั่งยืน

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น