About

Header Ads

คลิป | นราธิวาส เปิดศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า)รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประชาชนแทนนายกรัฐมนตรี ในช่วง ครม.สัญจร

นราธิวาส เปิดศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประชาชนแทนนายกรัฐมนตรี ในช่วง ครม.สัญจร

ทางรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนที่ต้องการเสนอความคิดเห็นในการบริหารราชการ การพัฒนากิจการบ้านเมือง ที่ต้องการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยสามารถยื่นหนังสือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ในช่วง ครม.สัญจร จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 จังหวัดนราธิวาส  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์จำนวน 68 หน่วยงาน

   (21 ม.ค. 63) ศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนในวันที่สอง มีหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์จำนวน 68 หน่วยงาน มีการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะพิจารณาทุกเรื่องไม่ปิดกั้นในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการขอรับความช่วยเหลือ อาทิ ขอความเป็นธรรมเนื่องจากไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สาเหตุตรวจสอบเบื้องต้นเนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่าน เพราะมีที่ดินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด /กรณีตัวแทนชุมชนดงงูเห่าอยู่บนที่ดินการรถไฟต้องการได้ที่อยู่อาศัย / กรณีขอคืนที่ดินจากกรมธนารักษ์เนื่องจากเห็นว่าได้ครอบครองมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตที่ดินของธนารักษ์ เป็นต้น
นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มีความเป็นห่วงเป็นใยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้มอบหมายให้สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล หรือศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าขึ้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กว่า 68 หน่วยงาน เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของประชาชน ด้วยตนเอง ซึ่งยืนยันว่าทุกเรื่องราวร้องทุกข์จะถึงมือนายกรัฐมนตรีทุกเรื่องแน่นอน ซึ่งมีนโยบายไม่ปิดกั้น ผู้ร้องทุกข์ ทั้งเรื่องที่มีปัญหาข้อขัดแย้งและข้อเสนอแนะต่างๆ และจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือได้รับคำตอบในแนวทางการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วมีผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์ เมื่อวานนี้ (20  ม.ค.) จำนวน 10 ราย 11 เรื่อง และขอรับคำปรึกษา 1 ราย วันนี้ (21 ม.ค.)มีผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ จำนวน 6 เรื่อง ประชาชนส่วนใหญ่มาร้องเรียนขอที่ดินทำกิน 

สำหรับพี่น้องประชาชนที่มาร้องทุกข์ไม่ทัน มีช่องทางการร้องทุกข์ที่จะติดต่อกับ นายกรัฐมนตรีอยู่ 5 ช่องทาง ดังนี้ 1. จุดบริการประชาชน 1111 เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในกรณีที่ประชาชนเดินทางมาร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ทําเนียบรัฐบาลหรือการให้บริการจุดบริการประชาชน 1111 เคลื่อนที่ในต่างจังหวัด 2. สายด่วนของรัฐบาล 1111 เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในลักษณะ Call Center  ผ่านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center หรือ GCC) โดยมีศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหน้าที่เป็น Sub Call Center 3. เว็บไซต์ www.1111.go.th เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งเน้นการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 4. ตู้ปณ.1111 เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนทางจดหมายโดยยกเว้นค่าฝากส่งแก่ประชาชนที่ยื่นเรื่องร้องทุกข์และรวมถึงหนังสือที่หน่วยงานส่งเรื่องให้กับศูนย์บริการประชาชนด้วยทั้งนี้ศูนย์บริการประชาชนมีสถานที่/ช่องทางการให้บริการวันเวลาทำการ

ข่าว/ ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น