อบต.ไสไทย จัดโครงการเพาะถั่วงอกให้กับผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการเพาะถั่วงอกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดโครงการเพาะถั่วงอกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2563 โดยมีนายมาโนช พรหมดวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงาน มีนายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายพร นายาว ส.อบต.หมู่ที่ 5 นายอำนาจ บุญพุฒ ส.อบต.หมู่ที่ 6 นายณัฐสิทธิ์ ศรเมือง หัวหน้าสำนักปลัด นางจรีพร ศรนุวัตร์ ผอ.กองคลัง นางเพ็ญศรี จันทร์ส่งแสง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นายวิทยา แก้วเพ็ง นักพัฒนาชุมชน ผู้สูงอายุ อาสาสามัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลไสไทย จึงได้จัดโครงการเพาะถั่วงอกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในตำบลไสไทยขึ้น ซึ่งถั่วงอกเป็นพืชพที่เพาะง่าย สามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ดี ซึ่งในปัจจุบัน การเพาะถั่วงอกได้มีการพัฒนาวิธีปลูก เพื่อให้ได้ถั่วงอกที่ดี มีคุณภาพสะอาดปราศจากสารปนเปื้อน มีความอวบ สวย มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่บางครั้งมีผู้มีประกอบการบางรายใส่สารเพื่อให้ถั่วงอกสด เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วอยู่ได้หลายวัน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และอาสาสมัครดูแลผุ้สูงอายุ ผู้พิการ ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 30 คน เข้าร่วม โดยมีนายสุเทพ หนูรุ่น เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ และนางวนิดา ม้าเฉี่ยว ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านขั้นตอน ขบวนการเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และส่งเสริมทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ลงมือปฏิบัติงานจริง ได้รับประทานผัก(ถั่วงอกที่ตนปลูก) และยังสามารถนำไปขายเป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น