คลิป-นราธิวาส -พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

นราธิวาส -พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสและองค์กรภาครัฐในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ''เพื่อทำกิจกรรมของชุมชนต้นแบบ ''

 ที่มัสยิดมิสบาฮุดดีน หมู่ 2 บ้านนากอฮูแต  ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธาน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสและองค์กรภาครัฐในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ''เพื่อทำกิจกรรมของชุมชนต้นแบบ''  โดยมี นางซารีนา   เจ๊ะเลาะ ประธานชมรมผู้นำมุสลิมะฮ์นราธิวาส พร้อมคณะ มาให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ ในโครงการครั้งนี้  จำนวน  150 คน   สังคมปัจจุบันนี้มีประชากรที่เป็นผู้หญิงมาก และผู้หญิงเป็นผู้ที่ขยันทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้าน ในขณะเดียวกันผู้หญิงก็ต้องประสบปัญหาด้านต่างๆ ทั้งในครอบครัวและสังคมมากขึ้น ดังนั้นการที่มีสตรีมารวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาของสตรีหรือช่วยเหลือผู้หญิง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด จะได้ช่วยกันให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้  รวมทั้งเรื่องสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้สตรีได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อต้องสูญเสียสามี กลายเป็นสตรีหม้ายและต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นำเพื่อดูแลครอบครัว ปัจจุบันนี้มีผู้หญิงมุสลิมะฮ์ที่เก่ง มีความรู้ความสามารถมากขึ้น    ซึ่งจะต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้ทำงานเพื่อสังคมให้มากขึ้น

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของผู้หญิง ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของผู้หญิง เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของผู้หญิงในการที่จะบริหารจัดการองค์กรผู้หญิงให้มีประสิทธิภาพพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้หญิงมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายกระตุ้นให้ผู้หญิงมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก่ผู้หญิงกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป


นางซารีนา   เจ๊ะเลาะ  ประธานชมรมผู้นำมุสลิมะฮ์นราธิวาส  เปิดเผยถึงกรณีบทบาทสตรีหรือผู้หญิง จากสถานการณ์ความไม่สงบต่อเนื่องกว่า 15 ปี ปัญหาความรุนแรงถูกสะสมมานาน สตรีและเด็กได้รับผลกระทบทั้งตรงและทางอ้อม บทบาทสตรีในฐานะผู้เป็นแม่ในครอบครัว จึงมีความสำคัญ ไม่เพียงแต่ปัญหาสถานการณ์ยาเสพติดก็แพร่ระบาด หน้าที่สำคัญนี้เป็นหน้าที่ของทุกคน และนักศาสนาด้วยที่จะต้องช่วยกัน และสถาบันครอบครัว เป็นพื้นฐานแรกในบ้านที่จะสร้างความเข้าใจ ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง จะต้องไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา และยอมรับว่า ณ ปัจจุบันมีผู้หญิงที่เป็นมุสลิมเข้าร้องทุกข์ร้องเรียนปัญหาครอบครัวมากขึ้น จำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องหาข้อยุติ และส่งเสริมความรู้ เพื่อยุติความรุนแรงที่จะขยาย และให้ลดลงหรือหมดไปในที่สุด  ผู้หญิงได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้นสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองครอบครัว และ เกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้สู่ภาวะการเป็นผู้นำที่ดี เกิดความสมานฉันท์และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ องค์กรสมาชิกและองค์กรสตรีต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในทุกระดับมีความเข้มแข็ง พร้อมเป็นฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา และพร้อมช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาของสังคมในทุก ๆ ด้านและทุกระดับผู้หญิงให้ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ  เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ต่อไป

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น