เชียงรายประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

เชียงรายประชุมเตรียมความพร้อม การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
///////////////////////////////////////////////
วันนี้  8 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตำบลป่าซางอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันพุธที่ 8 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวโรกาสเสด็จฯ ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ To Be Number One ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ  To Be Number One พร้อมกับทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One  ณ จังหวัดเชียงราย ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ พร้อมทั้งหน่วยงานข้าราชที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

     โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ และชี้แจงกำหนดการในวโรกาสเสด็จฯ และการจัดเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การจัดเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ด้านพิธีการ การตกแต่งสถานที่ และการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและร่วมประสานหารือเตรียมความพร้อมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     โดยภายหลังจากการประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการแต่ละฝ่ายจะได้นำผลการประสานหารือไปจัดดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะสามารถปฏิบัติตามแผนงานได้สำเร็จเรียบร้อยอย่างดียิ่ง
/////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์   //////   รายงาน  ////////////
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น