คลิป-ทต.กะลุวอเหนือ มอบความสุขให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัย

 ทต.กะลุวอเหนือ มอบความสุขให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ พร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

วันที่ 11 ม.ค.63 ที่บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นางฟาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กๆ ผู้นำท้องถิ่นหน่วยกำลังในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีคำขวัญว่า  “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงต้องช่วยกันส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถจรรโลงสังคมไทยไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนา จึงได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันนี้
โดยจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ เสริมทักษะ ความรู้ความสามารถของเด็ก เช่น การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง การเล่นเกมต่างๆ มีซุ้มหน่วยงานราชการต่างๆ
 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าว เพื่อให้เด็กได้รับรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นการส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงระเบียบวินัยที่มีต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้เด็กมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการแสดงออก การเข้าสังคมใหม่ๆได้อย่างมั่นใจรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งจะแสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อไปเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

ข่าว/ ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น