อบต.ไสไทย สรุปผลการดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดประชุมและสรุปผลการดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ ประจำปี 2563 (เทศกาลปีใหม่) และซักซ้อมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563
วันที่ 9 มกราคม 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุมและสรุปผลการดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ ประจำปี 2563 (เทศกาลปีใหม่) และซักซ้อมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 โดยมีนายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง รองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน และอปพร.ตำบลไสไทย ทั้ง 7 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การจัดประชุมในวันนี้ เพื่อเป็น สรุปผลการดำเนินโครงการ รับฟังปัญหา อุปสรรค ต่างๆ รวมทั้งเป็นการขอบคุณ ห้างร้านต่างๆ ในการให้การสนับสนุน ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตตำบล ไสไทย และขอบคุณ อปพร. ที่มีความเสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจต่างๆ ในเขตตำบลไสไทย ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลเทศกาลต่างๆ ประจำปี 2563 (เทศกาลปีใหม่) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จำนวน 2 จุด คือจุดตรวจป้อมยามสายตรวจบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก และ จุดตรวจป้อมยามสายตรวจบ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา เพื่อจัดตั้งจุดตรวจ สอดส่อง ป้องปรามและตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตามมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร และอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก อุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้นกว่าปกติ อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับพื้นที่ตำบลไสไทยจะมีเส้นทางหลักผ่านเข้าออกสู่แหล่งท่องเที่ยวทั้งที่อยู่ในเขตตำบลไสไทยและใกล้เคียง

สรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลไสไทย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 6 ครั้ง เป็นรถจักรยานยนต์ล้มเอง 3 ครั้ง จักรยานยนต์ตกคูร่องน้ำ 1 ครั้ง รถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 ครั้ง รวมการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 6 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต มีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น