About

Header Ads

กระบี่เข้ม ประสานพลังกับ 11 หน่วย ตรวจสอบสถานบันเทิงพบฉี่สีม่วง 2 ราย

จ.กระบี่ประสานพลังกับ 11 หน่วยงาน ออกตรวจจัดระเบียบสังคมให้เป็นไปตามกฎหมาย สถานประกอบการที่ฝ่าฝืนจะสั่งปิด
เวลา 22.00 น. วันที่ 22 มกราคม 2563  นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ให้โอวาทและปล่อยแถวกำลังพล เข้าปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม ตรวจค้น กวาดล้าง สร้างความสงบเรียบร้อยและป้องกันปัญหายาเสพติด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดกระบี่ โดยมี นายศรณ์ รักรงค์ ป้องกันจังหวัดกระบี่  นายธวัช จงรักภูวนาถ หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผบ.ร้อยอาสารักษาดินแดน  นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการในการป้องกัน ป้องปราม ผู้กระทำผิด ทั้งผู้เข้าไปใช้บริการในสถานบริการและผู้ประกอบการ เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่จะต้องทำความสะอาดเมืองในด้านต่าง ๆ   เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสถานประกอบการ 4 แห่งได้แก่  ร้านฟันฟาง ร้านพี่สาว ร้านโกดัง 8 และ ร้านน้ารัน ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน พบว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการตรวจค้นอาวุธปืน ยาเสพติด โดยได้มีการสุ่มตรวจยาเสพติด จำนวน 75 ราย พบว่า มีลักษณะต้องสงสัยว่าเสพสารเสพติดจำนวน 2 ราย  ทุกจุดที่ได้เข้าตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานประกอบการและนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ได้กำชับสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนจะใช้อำนาจ คสช.ปิดสถานบริการได้ 
               
 ปฏิบัติการครั้งนี้ ใช้กำลังเจ้าหน้าที่จำนวน 65 นาย ประกอบด้วย กำลังจาก ฝ่ายปกครอง  ปปส.กระบี่ ป้องกันจังหวัดกระบี่  อส.อ.เมือง  ตำรวจ สภ.เมืองกระบี่   ตชด.426  กอ.รมน.จ.กระบี่   สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก   ปปส.ภาค 8  หน่วยปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด บช.ปส.   สภ.เมืองกระบี่    สาธารณสุข  และประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น