สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายบุญเลิศ ดำหาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุม มีนายภูสิต น่าเยี่ยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายสุชาติ หมีนุ้ย เลขานุการสภาฯ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
การเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ในครั้งนี้ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบุกเบิก ก่อสร้างถนน ก่อสร้างทางเดิน ก่อสร้างคูระบาย จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 13,018,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาตำบลไสไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย ต่อไป


-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น