นราธิวาส-สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน บันทึกข้อตกลง MOU

นราธิวาส-สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน บันทึกข้อตกลง MOU โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส
   ที่ห้องประชุมธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งมีนายไพศาล ขุนศรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส นายธำรงค์ มากชิต ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขานราธิวาส บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

  นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย โดยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 20,169 คน เฉลี่ยวันละ 55  คน โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนในชุมชนในหมู่บ้าน ชุมชน และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จึงต้องมีการขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ไปปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ
  ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถานวิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ เพื่อกำหนดตัวชี้วัด มาตรการ และแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนต่อไป
  จากนั้น ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส ระหว่างจังหวัดนราธิวาส กับ 13 สถานประกอบการ ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นต้นแบบ ลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น