กระบี่-จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนสระน้ำวัดสุวรรณธารารามถวายเป็นพระราชกุศลพ่อของแผ่นดิน

จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนสระน้ำวัดสุวรรณธารารามถวายเป็นพระราชกุศลพ่อของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจหน่วยพระราชทาน เขตพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ รวม 500 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการเก็บขยะตัดต้นไม้สองข้างทางริมถนนสายวัดสุวรรณธาราม ระยะทาง 2 กิโลเมตร เก็บกวาดใบไม้กิ่งไม้ในบริเวณวัดรวมเนื้อที่ 5 ไร่ และตัดหญ้าบริเวณโดยรอบสระน้ำของวัดสุวรรณธาราราม หมูที่ 9 บ้านทุ่งพะยอม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
 เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษา พัฒนาลำน้ำคูคลอง ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้ลำคลองแห้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งเป็นแหล่งอาหารของชาวตำบลกระบี่น้อยได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้สวนสาธารณธาราเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีความสะอาดเกิดความสวยงามน่ามาเที่ยวให้สมกับคำว่า กระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารัก และคนกระบี่ดีทุกคน
 สำหรับโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจหน่วยพระราชทาน วปร.904 เป็นโครงการตามแนวพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานขึ้นโดยมั่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความรักความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ...
กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น