คลิป-นราฯจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะ

“เทศบาลเมืองนราธิวาส” จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF  และปุ๋ยอินทรีย์

วันที่ 12 ธ.ค.62 ณ ที่ทำการหมู่บ้านโพธิ์ทอง หมุ่ที่9. ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน​ เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงRDF และปุ๋ยอินทรีย์  เนื่องด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF. และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองนราธิวาสในฐานะหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ จึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแก่ประชาชน ดังต่อไปนี้ 1.เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ 2.สาระสำคัญของโครงการ 3.ผู้ดำเนินการ 4.สถานที่ที่จะดำเนินการ 5.ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 6.ผลผลิตแบะผลลัพธ์ของโครงการ 7.ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ยและมาตรการป้องกัน แก้ไขหรือเยียวยา 8.ประมาณการค่าใช้จ่าย

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กล่าวว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ ใช้วิธีดำเนินการโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูล และแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่ รับผิดชอบ โดยกำหนดจัดเวที ณ ที่ทำการหมู่บ้านโพธิ์ทอง หมุ่ที่9. ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น