คลิป-สืบสานอาชีพพื้นถิ่น เปิดโลกทัศน์ต้นกล้า สู่การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผอ.โรงเรียนนำนักเรียนร่วมกิจกรรมดำนาสืบสานอาชีพพื้นถิ่น เปิดโลกทัศน์ต้นกล้า สู่การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่วิถีชีวิตชาวชุมชน เรียนรู้วิถีอาชีพเกษตรกร

 ที่แปลงนาบ้านตะเหลี่ยง ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายสุพัจน์ มณีรัตนโชค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ดำนาสืบสานอาชีพพื้นถิ่น” ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของโรงเรียนบ้านตัเหลียง โดยมีนายอำรัน มะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง เจ้าหน้าที่ทหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
   ทั้งนี้การจัดกิจกรรม "ดำนาสืบสานอาชีพพื้นถิ่น"ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่งโรงเรียน ชุมชน องค์กรภายนอก ตลอดจนคณะครู และผู้ปกครองนักเรียน และเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ และป็นการเรียนรู้แบบได้ปฏิบัติจริง Active Leamning เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ความพอเพียง ความมีระเบียบวินัย และดำรงชีวิตในวิถีชุมชนได้อย่างมีความสุขสืบไป
   ด้านนายนายสุพัจน์ มณีรัตนโชค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2 กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงต้องสร้างอาชีพให้กับเด็กนักเรียน แต่โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงส่งเสริมอาชีพการทำนา ซึ่งอาชีพการทำนาเป็นการให้เด็กสามารถสืบสานประเพณีดั้งเดิม ศึกษาความเป็นมาของการทำนา ซึ่งกว่าจะได้ข้าวมานั้นมีความเป็นมาอย่างไร และการทำนาถ้าทำอย่างจริงจังสามารถเป็นอาชีพดูแลตัวเองได้ แต่ต้องทำอย่างถูกวิธี ซึ่งการที่โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงเลือกอาชีพทำนาให้กับนักเรียนนั้น ถือว่าเป็นอาชีพที่มีคุณค่า เป็นการสืบสานประเพณีพื้นถิ่นให้เห็นว่าชาวนามีความยากลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ข้าวมา

 และถ้าทำอย่างถูกวิธี ดูแลอย่างถูกวิธี ผลผลิตจะเป็นอย่างไร ซึ่งนอกจากจะได้ในเรื่องของผลผลิตแล้ว ยังได้เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม สามารถเรียนรู้วิธีอาชีพของเกษตรกร ซึ่งสามารถทำให้เด็กเกิดความรักความห่วงแหน เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ สามารถย้อนกลับไปสู่ภูมิปัญญาดั้งเดิมของอาชีพทำนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการรู้รักสามัคคีในชุมชนอีกด้วย
                                         

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น