อบต.ไสไทย เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายบุญเลิศ ดำหาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายภูสิต น่าเยี่ยม รองประธานสภาฯ นายสุชาติ หมีนุ้ย เลขานุการสภาฯ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้พิจารณา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไสไทยพัฒนา 7 (ช่วงเชื่อมต่อไสไทยพัฒนา 1 หมู่ที่ 4 บ้าน ไสไทย งบประมาณ 3,200.000 บาท , โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบังเต็ม หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา งบประมาณ 980,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากปัญหาถนนชำรุด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้สะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาล และเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ เพื่อให้การดำเนินงาน และการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลไสไทยต่อไป

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น