คลิป-“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชูพื้นที่นำร่องสุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยว กลุ่มมุสลิม สู่ “วิถีอันดามัน”

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชูพื้นที่นาร่องสุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยว กลุ่มมุสลิม “วิถีอันดามัน” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภาคใต้”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม โดยชูสุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในชื่อเส้นทาง “วิถีอันดามัน”ผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสุดยอดเส้นทาง การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมจากทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม โดยมี นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว โดยมีนาย สมควร ขันเงิน รอง ผวจ.ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ซึ่งการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญในการสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและเกิดการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในประเทศไทย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม “วิถีอันดามัน” ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ซึ่งนับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและ ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และสุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม “วิถีอันดามัน” ดังกล่าว ยังสามารถเป็นพื้นที่นาร่องเพื่อต่อยอดและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในพื้นที่อื่นต่อไป

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทางภาครัฐและเอกชน มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “ศักยภาพการรองรับตลาดท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทาง ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในภาคใต้ให้เกิดเป็นการนาร่อง สู่การปฏิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยสรุปมี 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความสาคัญของการต้อนรับของนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม 2) แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรด้วยวิถีมุสลิม 3) การเตรียมตัวรองรับและความพร้อมของการท่องเที่ยวในพื้นที่ และ 4) แนวทางความร่วมมือและการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวฮาลาล นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดบูธที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้เข้าชม 3 บูธ ได้แก่ 1) สถานที่พัก/โรงแรม 2) อาหารฮาลาล และ 3) วิถีชีวิตชุมชนชาวมุสลิม

การจัดงานประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม“วิถีอันดามัน” ผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจานวนมาก จากทั้งผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น