มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้า 100 ราย ในพื้นที่ต.กะลุวอเหนือ

รองผู้ว่านราฯมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้า 100 ราย ในพื้นที่ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง จ.นราธิวาส ใน”กิจกรรมมอบความสุขให้เด็กกำพร้า” เสริมสร้างความรักและกำลังใจให้เด็กด้อยโอกาส 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562   นางพาตีเมาะ  สะดียามู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบความสุขให้เด็กกำพร้าในพื้นที่ มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ    อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 ราย  โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ    ผู้จัดการสถาบันปอเนาะดารุสซอลีฮีน ตลอดจนผู้มีเกียรติ  ผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในพื้นที่ร่วมกิจกรรมฯ

นางพาตีเมาะ  สะดียามู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมมอบความสุขให้เด็กกำพร้า ถือเป็นกิจกรรมเล็กๆที่สำคัญ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน  พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพกายและมีจิตใจที่ดี มีสติปัญญาที่เข้มแข็ง ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบัน 

ทั้งยังสามารถนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ที่สอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดี รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข
 สำหรับกิจกรรมมอบความสุขให้เด็กกำพร้าในครั้งนี้ นอกจากนี้จัดให้มีการบรรยายธรรมในเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น