วชช.นราธิวาส สร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิง เศรษฐกิจ NCC Creating Culture for Economy

 วชช.นราธิวาส  สร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิง เศรษฐกิจ NCC Creating Culture for Economy"

วันที่ 14 กันยายน 2562 นายธีระ อัครมาส ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในพิธี "วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิง เศรษฐกิจ(NCC Creating Culture for Economy" ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำภอเมือง จังหวัดนราธิวาส การจัดงานครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ และจัดเวทีให้นักศึกษาแสดงออก ซึ่งความเป็นศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการ  พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีเวทีแสดงออก ให้ปรากฎเป็นรูปธรรมด้านวิชาชีพ ศิลปหัตถกรรม และวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น ตลอดถึงมีการสาธิตให้ฝึกทักษะอาชีพเพื่อประกอบการเรียนรู้และส่งเสริมให้เข้าใจถึงวิธีการนั้นๆ  และที่ภาคภูมิใจยิ่งสำหรับคนไทย นั่นคือ การแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านของเยาวชน ซึ่งเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้เป็นมรกดอันทรงคุณค่ายิ่ง  โดยจัดให้มีการแสดงด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวมทั้งจัดนิทรรศการต่างๆ  อีกด้วย นับว่า การจัดงานครั้งนี้มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งจะได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเสริมแนวคิดสร้างสรรค์งานใหม่ หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีคุณภาพ ซึ่งจักส่งผลในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และเป็นคนดี คนเก่ง จักสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขกับทั้งสร้างสรรค์สังคมให้ดีงาม  ถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา รวมทั้งการแสดงถึงศักยภาพแห่งความสำเร็จทางการศึกษา

  โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 14- 15 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นเวลา2วัน1คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนรรมส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมมีดังนี้ กิจกรรมเวทีสัมมนา บนเวที , เสวนาเรื่อง"การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนรรมวิถีมลายู" , เสวนาเรื่อง"ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชน  ในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดแดนภาคใต้ (กระจูตสร้างสรรค์)" กิจกรรมชุดการแสดง ประกอบด้วย , ชุดการแสดงตีกลองบานอ จากชมรมอำเภอแว้ง , ชุดการแสดงกุมปังจากกลุ่มชมรมอำเภอแว้ง , ชุดการแสดงนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส , การแสดงดนตรี , การแสดงคอนเสิร์ต มีมี่ราโมนา

  กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย , การประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย)
 (หญิง) ,  การแข่งขันลิเกฮูลู ,  การแข่งขันการแสดงอานาซีด (ชาย) (หญิง)  กิจกรรมแฟชั่นโชว์ "กระจูดนารา"กิจกรรมนิทรรศการ ประกอบด้วย  นิทรรศการกระจูดสร้างสรรค์  นิทรรศการการฝึกอาชีพ  นิทรรศการแสดงผลงานโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

 นายธีระ อัครมาส ประธานกรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กว่าว่า ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อให้เกิดการร่วมมีอระหว่างวิทยาลัยชุมชนและชุมชนมากยิ่งขึ้น อันจักส่งผลให้เกิดความมั่นใจเชื่อมั่นศรัทธา ในวิทยลัยชุมชนนราธิวาสมากขึ้น และที่สำคัญยิ่งได้เกิดความรู้สึกร่วมกันภาคภูมิใจในผลงานของบุตรหลานมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น