About

Header Ads

วชช.นราธิวาส สร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิง เศรษฐกิจ NCC Creating Culture for Economy

 วชช.นราธิวาส  สร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิง เศรษฐกิจ NCC Creating Culture for Economy"

วันที่ 14 กันยายน 2562 นายธีระ อัครมาส ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในพิธี "วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิง เศรษฐกิจ(NCC Creating Culture for Economy" ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำภอเมือง จังหวัดนราธิวาส การจัดงานครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ และจัดเวทีให้นักศึกษาแสดงออก ซึ่งความเป็นศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการ  พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีเวทีแสดงออก ให้ปรากฎเป็นรูปธรรมด้านวิชาชีพ ศิลปหัตถกรรม และวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น ตลอดถึงมีการสาธิตให้ฝึกทักษะอาชีพเพื่อประกอบการเรียนรู้และส่งเสริมให้เข้าใจถึงวิธีการนั้นๆ  และที่ภาคภูมิใจยิ่งสำหรับคนไทย นั่นคือ การแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านของเยาวชน ซึ่งเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้เป็นมรกดอันทรงคุณค่ายิ่ง  โดยจัดให้มีการแสดงด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวมทั้งจัดนิทรรศการต่างๆ  อีกด้วย นับว่า การจัดงานครั้งนี้มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งจะได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเสริมแนวคิดสร้างสรรค์งานใหม่ หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีคุณภาพ ซึ่งจักส่งผลในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และเป็นคนดี คนเก่ง จักสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขกับทั้งสร้างสรรค์สังคมให้ดีงาม  ถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา รวมทั้งการแสดงถึงศักยภาพแห่งความสำเร็จทางการศึกษา

  โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 14- 15 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นเวลา2วัน1คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนรรมส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมมีดังนี้ กิจกรรมเวทีสัมมนา บนเวที , เสวนาเรื่อง"การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนรรมวิถีมลายู" , เสวนาเรื่อง"ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชน  ในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดแดนภาคใต้ (กระจูตสร้างสรรค์)" กิจกรรมชุดการแสดง ประกอบด้วย , ชุดการแสดงตีกลองบานอ จากชมรมอำเภอแว้ง , ชุดการแสดงกุมปังจากกลุ่มชมรมอำเภอแว้ง , ชุดการแสดงนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส , การแสดงดนตรี , การแสดงคอนเสิร์ต มีมี่ราโมนา

  กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย , การประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย)
 (หญิง) ,  การแข่งขันลิเกฮูลู ,  การแข่งขันการแสดงอานาซีด (ชาย) (หญิง)  กิจกรรมแฟชั่นโชว์ "กระจูดนารา"กิจกรรมนิทรรศการ ประกอบด้วย  นิทรรศการกระจูดสร้างสรรค์  นิทรรศการการฝึกอาชีพ  นิทรรศการแสดงผลงานโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

 นายธีระ อัครมาส ประธานกรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กว่าว่า ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อให้เกิดการร่วมมีอระหว่างวิทยาลัยชุมชนและชุมชนมากยิ่งขึ้น อันจักส่งผลให้เกิดความมั่นใจเชื่อมั่นศรัทธา ในวิทยลัยชุมชนนราธิวาสมากขึ้น และที่สำคัญยิ่งได้เกิดความรู้สึกร่วมกันภาคภูมิใจในผลงานของบุตรหลานมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น