การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม-ความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว


  วันนี้ 25  กันยายน 2562  นายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิด
การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า  ณ. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่  โดยมี นายบุญธรรม เจริญพงษ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน 
จากสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน  ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่  ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยการแก้ไขปัญหาสายบนเสา  ส่วนการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง จึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆ บางส่วนเท่านั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่   จึงมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลักประกอบกับจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ประมาณ  6 ล้านคน  สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติประมาณ  9 หมื่นล้าน
ในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าจึงเป็นการสร้างความมั่นคงด้านกระแสไฟฟ้าและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง เมื่อมีการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าให้มีความสวยงามจะเป็นการสร้างทัศนียภาพที่ดีน่ามอง เป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ 
ในปี 2562  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราชการจังหวัดทั้ง 74 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารเข้าร่วมดำเนินการ ต่อจากนั้นจะเป็นกระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การดำเนินการในครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ตั้งแต่มหาราชมอเตอร์ไซด์  ถึง  แยกเทศบาล(แยกช้าง) คิดเป็นระยะทางประมาณ  2.93 กม.
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น