คลิป | เดิน–วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

“เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
         
ณ บริเวณสนามบินสตูล ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน  “เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกล่าวรายงานและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และคณะนักกีฬาร่วมในงาน 
           การจัดงานครั้งนี้ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  จัดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย  จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษา
บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชน ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส  ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุดตามอัตภาพ  และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สนใจการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพที่ดี  โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งจำนวน 550 คน  แบ่งประเภทการวิ่งเป็นประเภทฟันรัน 4 กิโลเมตร   และมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรและการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูลทั้ง 42 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล 40 แห่งๆละ 3,000 .- บาท เทศบาลเมืองสตูลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แห่งละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงิน 130,000.-บาท โดยเงินส่วนนี้นำมาจัดทำเสื้อและเหรียญที่ระลึก  
ค่าสมัครนักวิ่ง จำนวน  550 คนๆละ 300.- บาท รวมเป็นเงิน165,000.- บาท  เงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย  จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  เงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจำนวนเงิน 30,000.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  และมีหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน ร่วมบริจาค อาหาร น้ำดื่ม ของที่ระลึก จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น