คลิป-มนร.ได้จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

 มนร.ได้จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561   บรรยากาศการรายงานตัว เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30น. ผู้เข้าร่วมพระราชทานปริญญาบัตร รายงานตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์/คณะพยาบาลศาสตร์/คณะวิทยาการจัดการ/คณะวิดวกรรมศาสตร์ /คณะเกษตรศาสตร์/สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูคณะศิลปศาสตร์/วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส/วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 847 คน 
ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายจะได้ออกไปดำเนินชีวิตในสังคม และประกอบกิจการงานร่วมกับคนหมู่มาก ถึงคุณธรรมข้อหนึ่งซึ่งมีความสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันได้เเก่  ความสามัคคี  ความสามัคคีนี้  คือความปรองดองพร้อมเพรียงกันในหมู่คน การปฏิบัติการสิ่งใดก็ตาม  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความสามัคคีพร้อมเพรียงกันของผู้ปฏิบัติ  มิฉะนั้นก็จะสำเร็จได้โดยยาก ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันดังกล่าวนั้น มิได้หมายความว่า แต่ละคนจะต้องมีความคิดความเห็นเหมือนกันทั้งหมด เพราะย่อมเป็นไปไม่ได้ที่คนทุกคนจะคิดเห็นตรงกัน แต่หากทุกคนยึดมันในสามัคคีธรรมแล้ว ก็จะพรัอมที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง แล้วนำมาประสานเข้าด้วยกัน ด้วยความเข้าใจกัน  เมตตาปรารถนาดีต่อกัน เพื่อให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่งานที่ปฏิบัติได้ บัณทิตทั้งหลายเข้าใจความหมายของความสามัคคีดังนี้แล้ว ก็ขอให้ช่วยกันเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดมีขึ้นในสังคมและประเทศชาติ ให้บังเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราสืบไป.

โดยบรรยากาศในวันซ้อมใหญ่เป็นไปด้วยความอบอุ่น มีบัณฑิตใหม่ และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทั่วบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดับตกแต่งด้วยไม่ตอกไม่ประดับไว้อยางสวยงาม และในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น