มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดการแข่งขันพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 15 อย่างยิ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดการแข่งขันพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 15 อย่างยิ่งใหญ่ 11 คณะรวมพลโชว์ริ้วขบวนตระการตา ส่งเสริมเยาวชนไทยสู่นักกีฬามืออาชีพ

  วันที่ 4 กันยายน 2562 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน“พิกุลเกมส์ ครั้งที่ 15” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย ผศ.ดร.จงรัก พลาสัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จำนวนกว่า 5,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการกีฬาและมุ่งปลูกฝังความนิยมทางด้านกีฬาแก่เยาวชน เพราะกีฬาช่วยพัฒนาคนในชาติ ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ รู้จักเคารพกฎกติกา และมารยาท อีกทั้งก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกัน การแข่งขันกีฬานั้นมิได้มุ่งหวังเพียงชัยชนะ แต่นักกีฬาต้องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้ระเบียบวินัยเป็นอย่างดี โดยหวังว่าการแข่งขันกีฬา “พิกุลเกมส์” ในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติต่อไปได้อนาคต

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาเป็นอย่างยิ่ง และได้ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อปลูกฝังค่านิยมในการเล่นกีฬาแก่เยาวชน เพราะกีฬาสามารถช่วยพัฒนาคนให้เป็นผู้มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ คุณธรรม และระเบียบวินัย อีกทั้งก่อให้เกิดความรัก ความสาสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ การแข่งขันกีฬานั้น มิได้มุ่งเพียงชัยชนะ แต่นักกีฬาต้องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎกติกา มารยาทอย่างเคร่งครัด และทั้งการเล่นกีฬายังช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจอีกด้วย สำหรับการแข่งขันกีฬาพิกุลเกมส์ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 31-8 กันยายน 2562 ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นเป็นครั้งที่ 15 โดยมีนักศึกษา และบุคลากรจากคณะวิทยาลัยและสถาบันที่เข้าร่วมดังนี้ 1.คณะวิทยาการตัดการ 2.คณะพยาบาลศาสตร์ 3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.คณะเกษตรศาสตร์  

5.คณะแพทย์ศาสตร์ 6.คณะศิลปศาสตร์ 7.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8.สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 9.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 10.วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และ 11.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส โดยมีประเภทกีฬาที่การจัดการแข่งขัน ดังนี้ คือ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส เปตอง เซปักตะกร้อ กรีฑาทั้งประเภทลู่และประเภทลาน และยังมีการประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ลีดโจ๊ก ขบวนพาเหรด และขบวนแฟนซีอีกด้วย
                                     
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น