จัดหางานกระบี่สานพลังกลุ่ม"สูงวัยตะกร้าสาน" ขยายตลาดในยุคโซเชียล

รองอธิบดีกรมการจัดหางานพร้อมคณะเยี่ยมชมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ‘สูงวัยตะกร้าสาน’ เสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน

เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2562 ณ หมู่บ้านหญ้าแก้ว ซ.เจริญทรัพย์ บ้านเลขที่ 198/23 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ นางเธียรรัตน์   นะวะมะวัฒน์   รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน  สูงวัยตะกร้าสาน ( ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก  )  ตำบลไสไทย    อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่     และ   นางสาว นพพรรัตน์. จรจรัญ จัดหางานจังหวัด ได้มอบหมายให้นางสาวชภาภัทร. มลสุขราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่,นายประจักษ์   สาระวารี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายมาโนช   พรหมด้วง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย    นายวิทยา  แก้วเพ็ง   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ     ผู้รายงานความเป็นมาของกลุ่มโดย  นางมนฤทัย  แก้วจือ      และกลุ่มสมาชิกสูงวัยตะกร้าสาน  ให้การต้อนรับ  

      ทั้งนี้กลุ่ม‘สูงวัยตะกร้าสาน’ ได้จดทะเบียนกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่   ชื่อ กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน  เมื่อวันที่   30 -31  พฤษภาคม  2562     ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน   ( ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก  )   และมีหน่วยงานสนับสนุน  คือ  สำนักงานการศึกษานอกระบบและอัธยาศัยกระบี่    เข้ามาเพิ่มทักษะความรู้เพิ่มเติมในการจักสาน   หลักสูตร  4 วัน    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่  ดำเนินการจดทะเบียนกลุ่ม  OTOP    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่   มอบโลโก้ตราสัญลักษณ์  ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน  20 คน    จุดเด่นและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  เน้นวัตถุดิบทีมีคุณภาพ  กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน     มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย     เช่น   ตะกร้าจ่ายตลาด   กระเป๋าสะพาย  กระเป๋าถือ  กระเช้าผลไม้   ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค   สามารถนำเป็นสินค้าของฝากที่ระลึกได้        โดยมีช่องทางการจำหน่าย   เช่น ถนนคนเดิน  ถนนวัฒนธรรม   ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น    นอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่  จัดฝึกอบรมโครงการต่างๆ เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในทุกกลุ่ม  วัย    เพื่อต่อยอดอาชีพ     สามารถทำเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน 

  รองอธิบดีกรมการจัดหางา น  กล่าวว่า     จากการตรวจเยี่ยมกลุ่ม    กลุ่มมีความตั้งใจ  เรียนรู้    และมีความคิดริเริ่มต่อยอดผลิตภัณฑ์   กลุ่มนี้ได้ทำการจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน  ได้ทำการจดทะเบียน เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง        เนื่องจากมีกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน ที่กลุ่มสามารถกู้ยืมไปทำธุรกิจ ในการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  และการขยายการผลิตต่อไปได้       กลุ่มจะเรียนรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่ง ขึ้นๆไป    ขอให้กลุ่มพัฒนารูปแบบเหมาะสมกับยุค สมัย   ทุกเพศ  ทุกวัย        และต่อยอดไปเป็นวิทยากรออกไปสอนและขยายผลตามชุมชนอื่นตอไป  และหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าทาเพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติมทางสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น   ทำให้มีการขยายฐานกลุ่มของลูกค้า  เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีงานทำและมีรายได้       สำหรับในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ       ในวันศุกร์ที่ 2  สิงหาคม     2562   มีกำหนดการตรวจเยี่ยมกลุ่ม  บ้านเขาขาว (ปอกฉลากออกจากขวดพลาสติก  )    หมู่ที่ 5  ตำบลเขาครา  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่     ในเวลา  13.00-13.30 น.  พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน  กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน  นักเรียนศึกษา   ครั้งที่ 5/  2562   ณ  โรงเรียนพนมเบญจา  ตำบลเขาพนม  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่ต่อไป

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น