อบต.ไสไทย จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 62

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับทุกหมู่บ้านในเขตตำบลไสไทย จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

    ที่โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 โดยมีนายณัฐสิทธิ์ ศรีเมือง หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงาน มีนายประจักษ์ วาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายภูสิต น่าเยี่ยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญลือ ผิวดี ส.อบต.หมู่ที่ 4 นายอำนาจ บุญพุฒ ส.อบต.หมูที่ 6 นายสมศักดิ์ ดินแดง สารวัตรกำนัน นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง รองปลัดอบต. ผู้อำนวยการกอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ตำบลไสไทย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม มีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไสไทย เป็นวิทยากร

นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประกอบกับมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลไสไทย มีความต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสืบสานพระราชปณิทานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และเป็นการสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จย่า ผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์

 ให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม โดยมีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลไสไทย หมู่ที่ 1-7 และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจหามะเร็งเต้านมได้ด้วยตนเองและส่งเสริมให้สตรีมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ อีกทั้งร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคขาดสารไอโอดีน การป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น และสร้างเครือข่ายในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และค้นหาเด็กขาดสารอาหารรายใหม่ ติดตามและดูแลเด็กขาดสารอาหารทั้งรายใหม่และรายเก่าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ สามารถจัดหาอาหารเหมาะสมกับวัยของเด็ก และร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ มีการส่งเสริมการใช้ไอโอดีนในทุกครัวเรือน ส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพให้แก่เด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีตลอดไป

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น