จัดหางานกระบี่ | ประชุมนายจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

จัดหางานจังหวัดกระบี่ ประชุมนายจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ  เจ้าของสถานประกอบการ  เพื่อชี้แจงกฎหมาย ข้อระเบียบ หลังใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวจะสิ้นสุด

  ที่ห้องประชุมนพรัตน์ธารา  โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่   นายสมควร   ขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประธานในพิธีเปิดการประชุมนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพ. ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ. ศ. 2561  โดยมี พันเอก ฐากูร พากเพียรทรัพย์  ผู้แทนกอ.รมน. จังหวัดกระบี่ นางสาวนพพรรัตน์ จรจรัญ  นางสาวสุนัน  เพชรชู  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่  ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงแรงงาน  วิทยากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน    สาธารณสุข   ประกันสังคม    หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการที่ เข้าร่วมกิจกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ประสงค์ให้นายจ้างสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจพระราชกำหนดและพระราชสำนักและกำหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพ. ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ. ศ. 2561 ตลอดจนมาตรการแนวทางปฏิบัติที่สำคัญรวมถึงบทลงโทษของการฝ่าฝืนพระราชกำหนดดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง  250 คน 

นางสาวนพพรัตน์ จรจรัญ  จัดหางานจังหวัดกระบี่  กล่าว่า   การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบ  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมีกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆที่นายจ้างสถานประกอบการตลอดจนแรงงานต่างด้าวต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

รองผู้ว่าราชการจัดกระบี่ กล่าวว่า  จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว  รายได้อันดับ   4 มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  มีโครงการการพัฒนาด้านการพัฒนาประตูสู่การบริการ  เช่น  การขยายท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  ท่าเทียบเรือ โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว  สถานีขนส่ง ขอบคุณเจ้าของสถานผู้ประกอบการแรงงานต่างด้าว  3 สัญชาติที่ให้ความร่วมมือและขอความร่วมมือช่วยกันปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น