กลุ่มประมงพื้นบ้านเดินทางมายื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อจังหวัดสตูล

กลุ่มประมงพื้นบ้านเดินทางมายื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อจังหวัดสตูล
       11 มิ.ย.62 กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลแหลมสน อ.ละงู จ.สตูล และตำบลใกล้เคียง ในพื้นที่ อ.ละงู จ.สตู จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อจังหวัดสตูล โดยมีนายศักดา. วิทยาศิริกุล รอง ผวจ.สตูล และ พ.อ.สุระ. แก้วไพโรจน์. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.(ท.) เป็นผู้รับหนังสือซึ่งกลุ่มประมงพื้นบ้านแจ้งว่า ได้รับความเดือดร้อนจาก พ.ร.บ.ประมง มีการจับกุมเรือประมงพื้นบ้านที่ไม่สามารถออกไปหากินนอกชายฝั่งช่วงฤดูมรสุม จึงขอให้จังหวัดสตูล ได้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป หลังจากนั้นนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล, พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต. (ท),ได้เชิญตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ พูดคุยข้อเท็จจริง  ตลอดจนรับฟังสภาพปัฐหา  พร้อมกับเชิญนายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ นายกสมาคมประมง จ.สตูล เข้าร่วมประชุมด้วย โดยได้ พูดคุย ชี้แจง ทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านจำนวน 15 คน และทางกลุ่มประมงพื้นบ้านฯ มีประเด็นร่วมกันหารือประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ดังนี้ ข้อเสนอของกลุ่มประมงพื้นบ้าน ให้มีการเปิดให้ยื่นขอและออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทําการประมง   กับเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก และขอให้มีการเปิดพื้นที่ให้ชาวประมงพื้นบ้านอวนลากเล็กได้ทำมาหากิน ขอให้มีการเปิดให้ยื่นขอจดทะเบียนผู้ที่มีสิทธิที่จะขอจดทะเบียนและถือกรรมสิทธิ์เรือ หากติดเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ให้จังหวัดสตูลแจ้งให้ส่วนกลางดำเนินการแก้ไขต่อไป ให้คณะกรรมการประมงจังหวัดสตูล ศึกษาปัญหาและข้อกฎหมาย ตลอดจนหาวิธีการช่วยเหลือผ่อนปรนให้ชาวประมงพื้นบ้านอวนลากเล็กสามารออกไปทำมาหากินชั่วคราวในฤดูมรสุมได้ ขอให้สำนักงานประมงลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้ชาวประมงพื้นบ้าน ที่อาศัยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้มีความรู้ และป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ให้ชาวประมงพื้นบ้าน
         ทั้งนี้จังหวัดสตูลได้แจ้งให้ให้ชาวประมงพื้นบ้านทราบว่า ผู้ประสงค์จะทําการประมงพื้นบ้านต้องขอรับอนุญาตให้ทําการประมงพื้นบ้าน และต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายกำหนด หากมีการทำประมงผิดกฎหมาย แล้วถูกจับกุม จะมาเรียกร้องหรือกดดันเจ้าหน้าที่ไม่ให้ดำเนินการตามกฎหมายไม่ได้ และไม่สามารถดำเนินการใดๆ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือประชาชนได้ เช่นปิดร่องน้ำหรือปากอ่าวไม่ให้ผู้อื่นสัญจร การทำประมงผิดกฎหมายแล้วถูกจับกุม จะเอามาเป็นข้อเรียกร้องต่อรอง กดดัน หรือดำเนินการใดๆให้ภาครัฐหรือส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือประชาชนได้ สำนักงานเจ้าท่าเขตภูมิภาคส่าขาสตูล ไม่สามารถออกทะเบียนให้เรือประมงขนาดเล็กได้ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ไม่สามารถออกออกอาชญาบัตรเพื่อทําการประมงได้ขอให้จังหวัดสตูลศึกษาข้อกฎหมายและหาวิธีผ่อนปรนให้กลุ่มประมงพื้นสามารถออกไปประกอบอาชีพชั่วคราวได้ขอให้สำนักงานประมงจังหวัดสตูลลงพื้นที่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนชายฝั่งทะเล และหาทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านต่อไปด้วย
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น