อบต.ไสไทย ฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปี 2562 โดยมีนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร เลขานุการนายก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง อปพร.ตำบลไสไทย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ และงานป้องกันและเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นวิทยากร

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มการเกิดอุบัติภัยต่างๆ เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งปัจจุบันยังมีปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาและคาดว่าจะส่งผลกระทบให้มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและทบทวนให้ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที1อาจจะเกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในสังกัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการเกิดความรุนแรง ผลกระทบและการสูญเสีย มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สามารถช่วยเหลืองานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตและเครือข่ายต่างๆ อีกทั้งเป็นการประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนในตำบลไสไทยและพื้นที่ใกล้เคียง

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น