มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ จัดขึ้นเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมสินทรมหา                 วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในพื้นที่ และเป็นการเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาในแต่ละสาขาต่างๆ ให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น
 โดยในปีนี้ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เปิดให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อาทิสาขาวิชาเครื่องกล บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในชุมชน สาขาวิชาการก่อสร้าง บริการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการครู สาขาวิชาการบัญชี อบรมการทำบัญชีครัวเรือนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้น.                          

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น