อบต.ไสไทย | จัดประชุมคณะกรรม การกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดประชุมคณะกรรม การกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ครั้งที่ 3 ประจำงบประมาณ 2562
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมีนายสุริยา กังวานเกียรติกุล ท้องถิ่นอำเภอเมืองกระบี่ แพทย์หญิงผ่องพรรณ ถนอมศรีมงคล ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ ที่ปรึกษากองทุน นายอาวุธ ไขแสง กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการกองทุน ฝ่ายต่างๆ เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประธานกรรมการกองทุนฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งคณะอนุกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ที่ 40/2562 และติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไสไทยต่อไป-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น