คปภ.กระบี่ ร่วมกับ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ (คลิป)

คปภ. กระบี่ ร่วมกับ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี ๒๕๖๒ ให้โอวาทและปล่อยแถวขบวนเดินพาเหรดรณรงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันประกันชีวิตแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นางสิริรัชนี พืชมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ. จังหวัดกระบี่)
สถาบันการเงินที่เข้าร่วมกิจกรรม กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยตัวแทนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 (Insurance of Love) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และกองทุนประกันชีวิต เพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีและรวมพลังของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตในการทำความดีเพื่อตอบแทนสังคม งานจัดขึ้นโดยมีขบวนพาเหรด ณ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ ๙/๑๐ - ลานประติมากรรมปูดำ อ.เมือง จ.กระบี่ กิจกรรมภาคบ่าย เป็นกิจกรรมแบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆเยาวชน ครู นักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พาณิชนูกูล และกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารต้นกล้าอันดามัน เทศบาล
เมืองกระบี่ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต โดยมี โรงพยาบาลในเครือข่ายต่าง ๆ เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตจากตัวแทนประกันชีวิต ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัยเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดย สภากาชาดไทย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคมโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิต อีกทั้งเป็นการสำรองโลหิตแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ หรือประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
ปัจจุบันสมาคมใหญ่ได้จัดตั้งสามคมระดับจังหวัดทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 64 จังหวัด และ 1 ในนั้นคือจังหวัดกระบี่ โดยกำหนดรูปแบบและแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ บริการด้านข้อมูลข่าวสาร จัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น การบริจาคโลหิต และ การจัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติในทุกปี เผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิตสู่ชุมชนให้ทั่วถึง ขณะที่ทุกจังหวัดมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานในห้วงเดือน กรกฎาคม ของทุกปี และมีบทบาทสำคัญที่ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความมั่นคงทางด้านการเงิน คนในสังคมอยู่ดีมีสุข สามารถสร้างหลักประกันชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนในสังคมไทยได้อย่างเป็นระบบ
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น