กระบี่นำร่อง | การท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเขาค้อมอย่างยั่งยืน

เปิดกิจกรรมรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายนำร่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเขาค้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวหน้าเพื่อการท่องเที่ยว (อ่างเก็บน้ำบ้านเขาค้อม) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูข่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายนำร่องการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรบ้านเขาค้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ภายในงานมีการจัด นิทรรศการแสดงข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “บ้านเขาค้อม” การแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบ้านเขาค้อม อาทิ ผักและผลไม้ ได้รับมาตรฐานสินค้าปลอดภัย (Q) ,เครื่องจักสาน ,น้ำผึ้งจากใจชุมชนเขาค้อม,การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กล้วยฉาบ ปลาส้ม เป็นต้น


 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่มีการดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวหน้าเพื่อการท่องเที่ยว บ้านเขาค้อม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วรวมกลุ่มกันเพื่อขยายผลการดำเนินงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายประพาส ธรรมศรี เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก จำนวน 16 คน ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน
 ซึ่งได้นำองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านมาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรของตนเองโดยยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยการปลูกพืชผักแซมในพื้นที่ของสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา สามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกภายในกลุ่ม ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเป็นสินค้าปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ GAP จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ และเป็นต้นแบบในการขยายผลการทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรปลอดภัยให้แก่เกษตรกรรายทั่วไปได้อีกด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำร่องสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งใหม่ คือ บ้านเขาค้อม ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวบ้านโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดประโยชน์และรายได้ต่อชุมชนและเกษตรกร การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม เข้าชมสวนเกษตร และได้ร่วมทำกิจกรรมการทำเกษตรหรือเก็บผลผลิตในสวนเกษตรกร ได้รับความรู้การผลิตสินค้าปลอดภัย ภูมิปัญญาชาวบ้าน การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องจักสาน การแปรรูปสินค้าทางเกษตร พร้อมทั้งได้พักแรมในหมู่บ้าน เพื่อศึกษาและสัมผัสชีวิตชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ กล่าวฯ

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น