อบต.ไสไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 “กิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ราชการบ้านคลองจิหลาด หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 “กิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” โดยมีนายมาโนช พรหมดวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงาน มีนายระวิ ชายกุล ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด นายนุกูล การดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ นางสาวนันทนา นิ่มจ้อย ครูโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ นายวิทยา แก้วเพ็ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางเพ็ญศรี จันทร์ส่งแสง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลไสไทย เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในตำบลไสไทย และเพื่อเป็นการบูรณาการเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 “กิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 แก่เด็กและเยาวชนในตำบลไสไทย จำนวน 20 คน โดยมีกิจกรรมนันทนาการ รู้บทบาท หน้าที่ เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ กิจกรรมการป้องกัน แก้ปัญหา การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กติดเกมส์ สื่อออนไลน์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้รูปแบบแนวทางการดำเนินชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าแสดงออก เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ การมีจิตสาธารณะด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาชุมชน และมีส่วนร่วมในการแก้ไข ป้องกันปัญหาและพัฒนาสังคมในตำบลไสไทย ให้ดีขึ้นต่อไป

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น