พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2562
      16 ก.ค. 62 นายศักดา วิทยาศิริกุล นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงาม ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน ร่วมในพิธี จากนั้นในเวลา 08.30 น.จังหวัดสตูลโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล ได้จัดให้มีพิธีมอบเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆในจังหวัดสตูล จำนวน 18 วัด ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  ประจำปี 2562 โดยนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต โดยมีขบวนแห่เทียนพรรษาไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสตูล มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเยาวชน นักเรียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมพิธีจำนวนมาก 
      วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือ วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเริ่มต้นที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐานจำพรรษาอยู่กับที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังที่ต่างๆ เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี สำหรับพิธีกรรมที่นิยมทำในวันอาสาฬหบูชาคือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำมีการเวียนเทียนเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ช่วยชะล้างจิตใจให้ผ่องใส
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น