นราธิวาส จัดโครงการกำจัดโรคร้ายโรคไข้ปวดข้อยุงลาย พร้อมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดหนักกำจัดสิ้นซาก Big Cleaning Day รวด 35 ชุมชน (คลิป)

เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดโครงการกำจัดโรคร้าย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พร้อมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดหนักกำจัดสิ้นซาก Big Cleaning Day รวด 35 ชุมชน พบป่วยแล้ว 84 ราย อัตราการป่วยยังสูงลิ่ว
          วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พร้อมจัดหนัก Big Cleaning Day ในเขตเทศบาลเมือง ชุมชน แหล่งเศรษฐกิจสำคัญ ที่อยู่อาศัยกลุ่มเสี่ยง รวม 35 ชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส พนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ตัวแทนจากชุมชนต่างๆทั้ง 35 ชุม ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
            นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาทั้งในเขตเมืองและชนบท ซึ่งสถานการณ์ของโรคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูการ สภาพทางภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ และจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้เน้นการกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคและควบคุมเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถควบคุมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่องทุกปี เกิดขึ้นเกือบทุกชุมชนในลักษณะกระจายในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562 พบมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 84 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 202.50 ต่อแสนประชากร พบว่าอัตราป่วยยังสูงกว่าเกณฑ์กำหนด คือ อัตราป่วยต้องไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร แต่เทศบาลเมืองนราธิวาส ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลายอย่างต่อเนื่อง
            รองนายกเทศมนตรีฯยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและประชาชนในแต่ละชุมชน ร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงตัวเต็มวัยอย่างเสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคที่นำมาด้วยโดยยุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยการทำ Big Cleaning Day ใน 35 ชุมชน และ 17 โรงเรียนในทุกวันศุกร์ รวม 6 ครั้ง โดยเริ้มในวันนี้ 19 ก.ค.62 – 26 ก.ค.62 และวันที่ 2,9,16,23 สิงหาคม 62 จึงขอให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการนำสัตว์เลี้ยงตัวโปรดย้ายไปอยู่ในที่ที่สมควรด้วย
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น