อบต.ไสไทย | จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 62

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลไสไทยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ประกวดระบายสี วาดภาพ เขียนคำขวัญและเขียนเรียงความ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย จัดกิจกรรมการประกวดระบายสี วาดภาพ เขียนคำขวัญและเขียนเรียงความ ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยมีนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธาน นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการที่ร่วมพิจารณาตัดสินผลงานนักเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตตำบลไสไทย คณะครู นักเรียน พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กว่า 200 คน เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560-2569) ด้านความมั่นคง กำหนดให้ประเทศไทยมีความมั่นคง ปลอดภัย จากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้กำหนดปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ในทุกๆด้าน ประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงถูกชักจูงให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย ยาเสพติดมักจะมาในรูปแบบต่างๆ และได้แพร่กระจายเข้าสู่เยาวชนและสถานศึกษามากขึ้น


และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้มีการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยจากปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย นางนันท์นภัส ชูเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ และนางนิตยา ชายกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย การให้ความรู้ ให้ข้อคิด วิพากษ์ผลงานนักเรียน โดยคณะกรรมการตัดสินผลงานนักเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการพิจารณาผลการงานนักเรียน สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ คณะครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน และมอบรางวัลการประกวดผลงานนักเรียน ในแต่ละประเภท จำนวน 106 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความภาคภูมิใจ มีความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด ได้ร่วมแสดงออกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็ง มุ่งสู่ชุมชนปลอดยาเสพติดในอนาคตต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย จำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียน 8 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านไสไทย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนบ้านหนองกก โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ โรงเรียน ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ โรงเรียนมัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ โรงเรียนวิทยาการอิสลาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนพริก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ โดยการจัดกิจกรรมประกวดระบายสี วาดภาพ เขียนคำขวัญและเขียนเรียงความ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย ได้ร่วมแสดงออกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้รู้ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และห่างไกลยาเสพติด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและชุมชนเข้มแข็ง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชนได้อย่างปกติสุข โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการประกวดระบายสี วาดภาพ เขียนคำขวัญและเขียนเรียงความ ในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายพญอม จันนิ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นายสุเทพ จันทระ กรรมการบริหารหอศิลป์ จังหวัดกระบี่ นายพิภพ ปิติ , นายวิศาล ค่องสกุล , นายบุญช่วย ฮ่อบุตร ,นายวิฑูรย์ จันทโน ผู้ทรงคุณวุฒิ และครูสอนศิลปะ ภาษาไทย จากโรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน


-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น